Gebruiksvoorwaarden

Specifieke toepassingen

Voor een aantal specifieke toepassingen gelden andere of bijkomende gebruiksvoorwaaren.

Wedstrijd lancering Beaura: Win uw aankoopbedrag terug
WIN-actie Merci Beau'coup

Identiteit van de ondernemer

Kris Van de Weghe bvba (Colora Brugge)
Maalse Steenweg 324B
8310 Sint-Kruis (Brugge)

BE 0476.394.813
T 050 35 74 58
info@beaura.be

Correctheid van informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2. De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de aangepaste maatregelen. De voorzien uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

3. Bij het plaatsen van de bestelling dient een voorschot van 40% betaald te worden. Na het op maat maken van de gordijnen wordt een volgende schijf van 40% opeisbaar. De laatste betaling van 20% van het totale bedrag gebeurt na de plaatsing.

4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermelding der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd; gelijk aan de wettelijke interest, 2.25 % (2016). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro.

7. Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

8. In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

9. In geval van betwisting of procedure is enkel het vredegerecht te Brugge, of de rechtbank van
koophandel te Brugge bevoegd.

10. De koper verbindt zich ertoe de verkoper schriftelijk en onverwijld in kennis te stellen van
zichtbare gebreken die zich zouden voordoen aan de geleverde goederen.

11. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en
diensten stop te zetten. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige
betaling van de verkoopprijs.

12. De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijke zware fouten,
intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot
vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een
door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze
algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot
de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

Wedstrijd lancering Beaura: Win uw aankoopbedrag terug

Omschrijving van de toepassing

Beaura maakt deel uit enkel van Colora Brugge en is het nieuwe concept voor alle raamdecoratie. Beaura geeft ter gelegenheid van de lancering op 21 en 22 september 2018 een korting van 10% korting op alle aankopen van raamdecoratie. Daarnaast organiseert Beaura een wedstrijd waarbij drie klanten worden uitgeloot die hun aankoop van Beaura kunnen terugwinnen, met elk een maximum van €500.

Looptijd en timing

De looptijd van deze wedstrijd geldt voor alle bestellingen die werden geplaatst en goedgekeurd (mits betaling van voorschot) tussen 21 september 2018 en 31 oktober 2018.

Ten laatste op 30 november 2018 zullen de winnaars bekend worden gemaakt. De winnaars worden telefonisch of per e-mail gecontacteerd.

Prijzen

Beaura zal 3 bestellingen uitloten van raamdecoratie, geplaatst en goedgekeurd tussen 21 september en 31 oktober 2018, waarvan het voorschot werd betaald. Bij de eindafrekening zal € 500 in mindering gebracht worden.

Deelname aan de wedstrijd

De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van werknemers van Colora Brugge:
- Maalse Steenweg 324B Brugge St.-Kruis
- Torhoutse Steenweg 3371 Brugge St.-Andries

Elke kandidaat die aan de wedstrijd wil deelnemen kan maar 1 x uitgeloot worden.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Beaura zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Beaura behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Uitloten winnaars

Alle bestellingen van raamdecoratie die werden geplaatst tussen tussen 21 september en 31 oktober 2018 èn waarvan het voorschot werd betaald, zullen op 15 november 2018  worden verzameld. Eén van onze medewerkers zal 3 bestelbonnen uitloten waarvan er een opname zal worden gemaakt die kan worden opgevraagd op info@beaura.be.

Privacy

Persoonsgegevens die de deelnemer verstrekt om aan deze wedstrijd deel te nemen kunnen door Beaura worden verwerkt voor de uitvoering van deze wedstrijd.

WIN-actie Merci Beau'coup

Omschrijving van de toepassing

Beaura maakt deel uit enkel van Colora Brugge en is de commerciële naam/concept voor alles wat raamdecoratie is. Beaura organiseert een MERCI BEAU’COUP actie om meningen/realisaties van klanten te ontvangen heel het jaar door, dit via de website.

Deelnemers kunnen via een pagina op de website http://www.beaura.be/merci-beaucoup hun mening doorsturen van de geplaatste Beaura raamdecoratie, al dan niet gecombineerd met een leuke foto ervan. De meest originele, creatieve en gevatte inzendingen maken kans op en cadeaubon van een restaurant gekozen door Beaura.

Deelnemers van de actie

Alle ingestuurde meningen en beelden kunnen door Beaura worden gepubliceerd op de website en/of op Facebook met vermelding van initialen

Looptijd en timing

Deze MERCI BEAU’COUP actie loopt vanaf 21 september 2018 tem 31 december 2019 en geldt voor alle afgewerkte realisaties van Beaura. Deze actie zal bij succes worden verlengd.

Ten laatste op de laatste dag van de maand zal de winnaar bekend worden gemaakt:  31 december 2018, 31 maart 2019, 30 juni 2019, 30 september 2019 en 31 december 2019. De winnaars worden telefonisch of per e-mail gecontacteerd.

Beaura zal een keuze maken uit alle inzendingen en op de website van Beaura plaatsen. De ingestuurde meningen en/of foto’s van de realisaties worden zowel op de website als op Facebook geplaatst.

Prijzen

Beaura zal om de 3 maanden een cadeaubon van een restaurant weggeven aan de gekozen winnaars om gezellig te gaan tafelen in één van onze favoriete restaurants uit de buurt.

Deelname aan de wedstrijd

De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van werknemers van Colora Brugge:

  • Maalse Steenweg 324B Brugge St.-Kruis
  • Torhoutse Steenweg 3371 Brugge St.-Andries

Elke kandidaat die aan de wedstrijd wil deelnemen kan maar 1 x gekozen worden.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Beaura zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Beaura behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Keuze winnaars

Om de 3 maanden wordt een winnaar gekozen op basis van originaliteit en creativiteit, in woord en/of in beeld. De winnaar ontvangt een cadeaubon van een restaurant om gezellig te tafelen in één van onze favoriete restaurants uit de buurt.

Privacy

Persoonsgegevens die de deelnemer verstrekt om aan deze actie deel te nemen kunnen door Beaura worden verwerkt voor de uitvoering van deze wedstrijd.