Gebruiksvoorwaarden

Specifieke toepassingen

Voor een aantal specifieke toepassingen gelden andere of bijkomende gebruiksvoorwaaren.

Wedstrijd lancering Beaura: Win uw aankoopbedrag terug
WIN-actie Merci Beau'coup

Identiteit van de ondernemer

Kris Van de Weghe bvba (Colora Brugge)
Maalse Steenweg 324B
8310 Sint-Kruis (Brugge)

BE 0476.394.813
T 050 35 74 58
info@beaura.be

Gebruik van de website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.beaura.be/. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u deze en verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beaura is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Beaura.

Rechtmatig gebruik

U verbindt zich er onder meer toe om de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken:

U verbindt zich er toe om geen gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.

U verbindt zich er toe om de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).

U verbindt zich er toe om de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

U verbindt zich er toe om de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Beaura, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.

Correctheid van informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEAURA*

Toepassing
1. Onze (‘Beaura’) algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de mede-contractant (hierna genoemd ‘de klant’). De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van enige andere clausule.

Offertes en overeenkomsten.
2. Onze offertes zijn geldig voor de aangeduide duur. Bij gebrek aan vermelding van een geldigheidsduur zijn de offertes 8 weken geldig. De prijzen in de offerte zijn op basis van de afmetingen meegedeeld door de klant. Afmetingen, en bijgevolg ook de totaalprijs, kunnen nog wijzigen na opmeting.
3. Na akkoord met de offerte ontvangt de klant een voorschotfactuur van 1/3e van de offerteprijs en wordt een afspraak voor de opmeting ingepland. De betaling van de voorschotfactuur impliceert een definitieve bestelling.
4. Na opmeting ter plaatse volgt de bestelbon met de definitieve prijs van de werken.
5. Wanneer de klant de bestelling annuleert, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen verhoogd met een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs (exclusief btw), onverminderd het recht van Beaura om een hogere vergoeding te eisen voor de effectief geleden schade die aangetoond kan worden.

Uitvoering van de werken
6. Behoudens andersluidende vermelding in de offerte, bedraagt de voorziene leveringstermijn 8 weken. De leveringstermijn begint te lopen vanaf de orderbevestiging. Beaura doet alle redelijke inspanningen om de werken te leveren binnen de vooropgestelde termijn. Indien Beaura een vertraging in de levering verwacht dan wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. Te late leveringen die niet te wijten zijn aan Beaura kunnen nooit het voorwerp zijn van annulatie of niet-betaling van de facturen. De levering vindt plaats door afhaling in de winkel of door de plaatsing van de raamdecoratie door Beaura.
7. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling is de plaatsing niet inbegrepen in de offerte.
8. De plaatsing gebeurt op het adres zoals omschreven in de offerte. Beaura is geenszins aansprakelijk in het geval van fouten of onnauwkeurigheden met betrekking tot het leveradres.
9. De klant is er toe gehouden de werkruimte rond te ramen vrij te maken (verplaatsing meubilair, verwijderen decoratie, enz.) zodat een normale plaatsing mogelijk wordt gemaakt. Indien zulks niet het geval is, dan zal Beaura de ruimtes vrijmaken aan een uurtarief van 50,00 EUR (exclusief BTW). Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) kunnen evenseens worden aangerekend. Indien de raamdecoratie dient bevestigd te worden op een stalen ondergrond wordt er een toeslag van 25% bij de plaatsingskosten gerekend. Indien Beaura vaststelt dat de plaats voor montage niet voldoet aan de inlichtingen zoals verschaft door de klant of indien er zich onvoorziene aanpassingen voordoen, kan Beaura een toeslag aanrekenen voor de plaatsing, zonder dat de klant zich hiertegen kan verzetten of zijn bestelling kan annuleren.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid
10.Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 kalenderdagen na de uitvoering van de werken geen bemerkingen aangetekend worden overgemaakt aan Beaura, de werken worden geacht definitief te zijn aanvaard. De niet-betaling van de werken zal niet worden beschouwd als een geldig protest.
11. Beaura verbindt zich ertoe goederen te leveren die overeenstemmen met de specificaties van de bestelling wat betreft de maten en de kwaliteit van het materiaal. Elke zichtbare beschadiging of kwalitatieve tekortkoming bij de levering dient binnen de 8 kalenderdagen te worden gemeld aan Beaura.
12. In geval de goederen een gebrek vertonen waardoor de goederen niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst en indien deze niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering, dan kan de klant beroep doen op de wettelijke garantie. Deze wettelijke garantie is van toepassing indien het desbetreffende gebrek zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf voormelde levering. De klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden na de vaststelling ervan via aangetekend schrijven aan Beaura mee te delen. Bij gebrek aan dergelijke mededeling van het gebrek aan Beaura binnen de twee maanden na de vaststelling ervan verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Beaura in te stellen. In geval van niet-conformiteit kunnen de goederen kunnen de goederen hersteld of vervangen worden.
13. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: algemene verwering zoals verkleuring, verbleking of vervorming van de raamdecoratie. De klant erkent dat onder invloed van direct en/of indirect (zon)licht een zichtbare verkleuring van de raamdecoratie kan ontstaan.
14. Beaura is in geen geval aansprakelijk voor schade die te wijten is een foutief gebruik, onregelmatig of slecht onderhoud van de raamdecoratie. Evenmin kan Beaura aansprakelijk worden gehouden in het geval van tussenkomst of manipulaties aan de goederen door een derde.
15. Behoudens in het geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Beaura niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

Betaling
16. De voorschotfactuur dient betaald te worden uiterlijk voor de opmeting ter plaatse. De klant erkent dat bij gebrek aan tijdige betaling van de voorschotfactuur de opmeting niet kan plaatsvinden.
17. Het saldo wordt gefactureerd na plaatsing van de raamdecoratie of na afhaling in de winkel. In het geval van gedeeltelijke uitvoering van de werken, is Beaura gerechtigd om een tussentijdse factuur op te maken voor de reeds geleverde werken. Het saldo wordt dan factureerd na volledige uitvoering van de werken.
18. Facturen zijn contant betaalbaar binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst, op de zetel van Beaura.
19. Bij laattijdige betaling, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per begonnen maand. Bovendien het Beaura, ingeval de factuur op de vervaldag zonder geldige reden volledig of gedeeltelijk onbetaald is gebleven het recht om na een ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag te vorderen, met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro, ook al wordt er uitstel verleend. Onverminderd het recht van Beaura om een hogere vergoeding te vragen indien de geleden schade wordt aangetoond.
20. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. Bij een eventueel protest dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Overmacht
21. Beaura kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor de – gedeeltelijke of volledige, tijdelijke of blijvende – niet-uitvoering van een overeenkomst in geval van overmacht die de correcte uitvoering van de overeenkomst verhindert of deze onmogelijk maakt, ook al waren deze omstandigheden voorzienbaar op het ogenblik dat de overeenkomst werd gesloten. Onder overmacht wordt onder andere begrepen elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de wil van Beaura om, zoals het uitblijven van leveringen van leveranciers, regeringsbeslissingen, epidemieën, brand of bedrijfsongevallen. Beaura is niet verplicht om de toeschrijfbare en onvoorzienbare aard aan te tonen van de omstandigheden die aanleiding geven tot overmacht. Ingeval van ovemracht worden de verplichtingen van Beaura opgeschort. Ingeval de overmacht langer dan 3 maanden zou duren, is de klant gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de klant verplicht is om tot betaling van enige vergoeding over te gaan.

Toepasselijk recht en jurisdictie
22. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen, die tussen partijen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst eventueel zouden rijzen, zullen zoveel mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze. Bij gebrek aan minnelijke regeling komen partijen overeen dat uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement bevoegd zijn waar de zetel van Beaura gevestigd is, dan wel de rechtbank van de woonplaats van de klant zo deze een particulier is.

(*) Beaura is een commerciële benaming van de BV Kris Van de Weghe, Maalse Steenweg 324b, 8310 Brugge (Sint-Kruis), BTW BE 0476.394.813, RPR Gent afdeling Brugge.

Herroepingsrecht

Niet van toepassing.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Statistieken

Beaura kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen ivm. deze website zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

Privacybeleid en gebruik van cookies

Wij hebben respect voor uw privacy en het gebruik, bewaren en verwerken van persoonsgegevens. Het gebruik van deze website betekent dat u akkoord bent met ons privacybeleid. Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Wedstrijd lancering Beaura: Win uw aankoopbedrag terug

Omschrijving van de toepassing

Beaura maakt deel uit enkel van Colora Brugge en is het nieuwe concept voor alle raamdecoratie. Beaura geeft ter gelegenheid van de lancering op 21 en 22 september 2018 een korting van 10% korting op alle aankopen van raamdecoratie. Daarnaast organiseert Beaura een wedstrijd waarbij drie klanten worden uitgeloot die hun aankoop van Beaura kunnen terugwinnen, met elk een maximum van €500.

Looptijd en timing

De looptijd van deze wedstrijd geldt voor alle bestellingen die werden geplaatst en goedgekeurd (mits betaling van voorschot) tussen 21 september 2018 en 31 oktober 2018.

Ten laatste op 30 november 2018 zullen de winnaars bekend worden gemaakt. De winnaars worden telefonisch of per e-mail gecontacteerd.

Prijzen

Beaura zal 3 bestellingen uitloten van raamdecoratie, geplaatst en goedgekeurd tussen 21 september en 31 oktober 2018, waarvan het voorschot werd betaald. Bij de eindafrekening zal € 500 in mindering gebracht worden.

Deelname aan de wedstrijd

De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van werknemers van Colora Brugge:
- Maalse Steenweg 324B Brugge St.-Kruis
- Torhoutse Steenweg 3371 Brugge St.-Andries

Elke kandidaat die aan de wedstrijd wil deelnemen kan maar 1 x uitgeloot worden.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Beaura zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Beaura behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Uitloten winnaars

Alle bestellingen van raamdecoratie die werden geplaatst tussen tussen 21 september en 31 oktober 2018 èn waarvan het voorschot werd betaald, zullen op 15 november 2018  worden verzameld. Eén van onze medewerkers zal 3 bestelbonnen uitloten waarvan er een opname zal worden gemaakt die kan worden opgevraagd op info@beaura.be.

Privacy

Persoonsgegevens die de deelnemer verstrekt om aan deze wedstrijd deel te nemen kunnen door Beaura worden verwerkt voor de uitvoering van deze wedstrijd.

WIN-actie Merci Beau'coup

Omschrijving van de toepassing

Beaura maakt deel uit enkel van Colora Brugge en is de commerciële naam/concept voor alles wat raamdecoratie is. Beaura organiseert een MERCI BEAU’COUP actie om meningen/realisaties van klanten te ontvangen heel het jaar door, dit via de website.

Deelnemers kunnen via een pagina op de website http://www.beaura.be/merci-beaucoup hun mening doorsturen van de geplaatste Beaura raamdecoratie,  gecombineerd met een leuke foto ervan. De meest originele, creatieve en gevatte inzendingen maken kans op en cadeaubon van een restaurant gekozen door Beaura.

Deelnemers van de actie

Alle ingestuurde meningen en beelden kunnen door Beaura worden gepubliceerd op de website en/of op Facebook met vermelding van initialen

Looptijd en timing

Deze MERCI BEAU’COUP actie loopt vanaf 1 december 2021 tot en met 1 december 2022 en geldt voor alle afgewerkte realisaties van Beaura. Deze actie zal bij succes worden verlengd.

Ten laatste op de laatste dag van de maand zal de winnaar bekend worden gemaakt:  31 januari 2022, 31 mei 2022, 31 september 2022. De winnaars worden telefonisch of per e-mail gecontacteerd.

Beaura zal een keuze maken uit alle inzendingen en op de website van Beaura plaatsen. De ingestuurde meningen en/of foto’s van de realisaties worden zowel op de website als op Facebook geplaatst.

Prijzen

Beaura zal om de 4 maanden een cadeaubon van een restaurant weggeven aan de gekozen winnaars om gezellig te gaan tafelen in één van onze favoriete restaurants uit de buurt.

Deelname aan de wedstrijd

De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van werknemers van Colora Brugge:

  • Maalse Steenweg 324B Brugge St.-Kruis
  • Torhoutse Steenweg 3371 Brugge St.-Andries

Elke kandidaat die aan de wedstrijd wil deelnemen kan maar 1 x gekozen worden.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Beaura zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Beaura behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Keuze winnaars

Om de 4 maanden wordt een winnaar gekozen op basis van originaliteit en creativiteit, in woord en/of in beeld. De winnaar ontvangt een cadeaubon van een restaurant om gezellig te tafelen in één van onze favoriete restaurants uit de buurt.

Privacy

Persoonsgegevens die de deelnemer verstrekt om aan deze actie deel te nemen kunnen door Beaura worden verwerkt voor de uitvoering van deze wedstrijd.