Gebruiksvoorwaarden

Specifieke toepassingen

Voor een aantal specifieke toepassingen gelden andere of bijkomende gebruiksvoorwaaren.

Wedstrijd lancering Beaura: Win uw aankoopbedrag terug
WIN-actie Merci Beau'coup

Identiteit van de ondernemer

Kris Van de Weghe bvba (Colora Brugge)
Maalse Steenweg 324B
8310 Sint-Kruis (Brugge)

BE 0476.394.813
T 050 35 74 58
info@beaura.be

Gebruik van de website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.beaura.be/. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u deze en verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beaura is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Beaura.

Rechtmatig gebruik

U verbindt zich er onder meer toe om de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken:

U verbindt zich er toe om geen gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.

U verbindt zich er toe om de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).

U verbindt zich er toe om de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

U verbindt zich er toe om de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Beaura, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.

Correctheid van informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2. De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de aangepaste maatregelen. De voorzien uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

3. Bij het plaatsen van de bestelling dient een voorschot van 40% betaald te worden. Na het op maat maken van de gordijnen wordt een volgende schijf van 40% opeisbaar. De laatste betaling van 20% van het totale bedrag gebeurt na de plaatsing.

4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermelding der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd; gelijk aan de wettelijke interest, 2.25 % (2016). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro.

7. Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

8. In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

9. In geval van betwisting of procedure is enkel het vredegerecht te Brugge, of de rechtbank van
koophandel te Brugge bevoegd.

10. De koper verbindt zich ertoe de verkoper schriftelijk en onverwijld in kennis te stellen van
zichtbare gebreken die zich zouden voordoen aan de geleverde goederen.

11. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en
diensten stop te zetten. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige
betaling van de verkoopprijs.

12. De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijke zware fouten,
intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot
vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een
door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze
algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot
de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten

 • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 • De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; voor losse kranten en tijdschriften; voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; betreffende weddenschappen en loterijen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Statistieken

Beaura kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen ivm. deze website zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

Privacybeleid en gebruik van cookies

Wij hebben respect voor uw privacy en het gebruik, bewaren en verwerken van persoonsgegevens. Het gebruik van deze website betekent dat u akkoord bent met ons privacybeleid. Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Wedstrijd lancering Beaura: Win uw aankoopbedrag terug

Omschrijving van de toepassing

Beaura maakt deel uit enkel van Colora Brugge en is het nieuwe concept voor alle raamdecoratie. Beaura geeft ter gelegenheid van de lancering op 21 en 22 september 2018 een korting van 10% korting op alle aankopen van raamdecoratie. Daarnaast organiseert Beaura een wedstrijd waarbij drie klanten worden uitgeloot die hun aankoop van Beaura kunnen terugwinnen, met elk een maximum van €500.

Looptijd en timing

De looptijd van deze wedstrijd geldt voor alle bestellingen die werden geplaatst en goedgekeurd (mits betaling van voorschot) tussen 21 september 2018 en 31 oktober 2018.

Ten laatste op 30 november 2018 zullen de winnaars bekend worden gemaakt. De winnaars worden telefonisch of per e-mail gecontacteerd.

Prijzen

Beaura zal 3 bestellingen uitloten van raamdecoratie, geplaatst en goedgekeurd tussen 21 september en 31 oktober 2018, waarvan het voorschot werd betaald. Bij de eindafrekening zal € 500 in mindering gebracht worden.

Deelname aan de wedstrijd

De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van werknemers van Colora Brugge:
- Maalse Steenweg 324B Brugge St.-Kruis
- Torhoutse Steenweg 3371 Brugge St.-Andries

Elke kandidaat die aan de wedstrijd wil deelnemen kan maar 1 x uitgeloot worden.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Beaura zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Beaura behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Uitloten winnaars

Alle bestellingen van raamdecoratie die werden geplaatst tussen tussen 21 september en 31 oktober 2018 èn waarvan het voorschot werd betaald, zullen op 15 november 2018  worden verzameld. Eén van onze medewerkers zal 3 bestelbonnen uitloten waarvan er een opname zal worden gemaakt die kan worden opgevraagd op info@beaura.be.

Privacy

Persoonsgegevens die de deelnemer verstrekt om aan deze wedstrijd deel te nemen kunnen door Beaura worden verwerkt voor de uitvoering van deze wedstrijd.

WIN-actie Merci Beau'coup

Omschrijving van de toepassing

Beaura maakt deel uit enkel van Colora Brugge en is de commerciële naam/concept voor alles wat raamdecoratie is. Beaura organiseert een MERCI BEAU’COUP actie om meningen/realisaties van klanten te ontvangen heel het jaar door, dit via de website.

Deelnemers kunnen via een pagina op de website http://www.beaura.be/merci-beaucoup hun mening doorsturen van de geplaatste Beaura raamdecoratie, al dan niet gecombineerd met een leuke foto ervan. De meest originele, creatieve en gevatte inzendingen maken kans op en cadeaubon van een restaurant gekozen door Beaura.

Deelnemers van de actie

Alle ingestuurde meningen en beelden kunnen door Beaura worden gepubliceerd op de website en/of op Facebook met vermelding van initialen

Looptijd en timing

Deze MERCI BEAU’COUP actie loopt vanaf 21 september 2018 tem 31 december 2019 en geldt voor alle afgewerkte realisaties van Beaura. Deze actie zal bij succes worden verlengd.

Ten laatste op de laatste dag van de maand zal de winnaar bekend worden gemaakt:  31 december 2018, 31 maart 2019, 30 juni 2019, 30 september 2019 en 31 december 2019. De winnaars worden telefonisch of per e-mail gecontacteerd.

Beaura zal een keuze maken uit alle inzendingen en op de website van Beaura plaatsen. De ingestuurde meningen en/of foto’s van de realisaties worden zowel op de website als op Facebook geplaatst.

Prijzen

Beaura zal om de 3 maanden een cadeaubon van een restaurant weggeven aan de gekozen winnaars om gezellig te gaan tafelen in één van onze favoriete restaurants uit de buurt.

Deelname aan de wedstrijd

De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van werknemers van Colora Brugge:

 • Maalse Steenweg 324B Brugge St.-Kruis
 • Torhoutse Steenweg 3371 Brugge St.-Andries

Elke kandidaat die aan de wedstrijd wil deelnemen kan maar 1 x gekozen worden.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Beaura zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Beaura behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Keuze winnaars

Om de 3 maanden wordt een winnaar gekozen op basis van originaliteit en creativiteit, in woord en/of in beeld. De winnaar ontvangt een cadeaubon van een restaurant om gezellig te tafelen in één van onze favoriete restaurants uit de buurt.

Privacy

Persoonsgegevens die de deelnemer verstrekt om aan deze actie deel te nemen kunnen door Beaura worden verwerkt voor de uitvoering van deze wedstrijd.